Spoluorganizátori konferencie / Co-organizers of International Scientific Conference:

Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom
Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline
Lomza State University of Applied Sciences (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)

Vedeckí garanti konferencie / Scientific Guarantors:

prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD.    Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom
doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.    Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline
dr inż. Ryszard Szczebiot                Lomza State University of Applied Sciences

Záštita nad konferenciou / Under auspices:

prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.                        Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Doc. Ing. Daniel Lajčin, PhD. MBA                 generálny riaditeľ Dupres Group
Doc. Mgr. Gabriela Gabrhelová, PhD. MBA  riaditeľka Vysokej školy DTI v Dubnici nad Váhom
Doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.      poverený rektor Vysokej školy DTI v Dubnici nad Váhom

Miesto konania konferencie / Conference venue:

Univerzitné stredisko Zuberec / UNIZA resort of Zuberec

Brestová 380

GPS: 49°15'21.4"N 19°39'07.5"E
          49.255944, 19.652083

Link na Univerzitné stredisko Zuberec / link to UNIZA resort of Zuberec

MAPA - turistická
MAPA - klasická
MAPA - detail

Dôležité termíny / Important dates:

10.04. 2017 Paper submissions and abstract (final call)
20.04. 2017 Notification of acceptance
30.04. 2017 Camera ready versions due
15.05. 2017 Final conference program
18.05. & 19.05. 2017 DTI 2017 Conference

Súbory na stiahnutie / Files to download:

DTI 2017 registration form
DTI 2017 one page abstract template
DTI 2017 Article template

DTI 2017 Conference Programme *UPDATED*


Info o zamerani konferencie / Conference objectives:

Medzinárodná vedecká konferencia a medzinárodný workshop Dnešné Trendy Inovácií 2017 bude stretnutím odborníkov z oblasti odborného vysokoškolského vzdelávania o dnešnom stave používania prvkov moderných technológií vo vzdelávacom procese, vrátane trendov ich inovácií. Umožní porovnanie súčasného stavu a posúdenie trendov v tejto oblasti doma a v zahraničí.
The main objective of the International Workshop (after the ending of the Conference DTI2017) is to share information and facilitate collaboration regarding progressive and innovative forms of education and also dissemination of future collaborative international research in this field. The conference will focus on actual use of modern technologies and devices, forthcoming trends as well as the newest innovations in the field.

Tematické zameranie konferencie / Conference topics:

 • Nevyhnutnosť zmien v (odbornom) vzdelávaní v súčasnosti
  Inevitability of changes in (vocational) education in present time
 • Moderné 3D vzdelávacie materiály a učebné pomôcky, vizualizácie
  Modern 3D teaching aids and educational materials, visualisations
 • Moderné elektronické a interaktívne vzdelávacie materiály a učebné pomôcky
  Modern electronic and interactive teaching aids and educational materials
 • Interaktívne senzorické moduly, virtuálne laboratóriá a experimenty na diaľku
  Interactive senzoric modules, virtual laboratories and remote experiments
 • Vzdelávanie s modernými IT = IT systémy, Internetové školy, on - line kurzy
  Education with modern IT = IT systems, Internet schools, online courses
 • Prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť technológií a aplikácií
  Operational reliability and safety of technologies and applications
 • Mobilná komunikácia a informačné technológie orientované pre automotive
  Mobile communication and automotive information technologies
 • Odborné vzdelávanie handicapovaných ľudí
  Vocational education for handicapped people

Výstupy konferencie / Conference outputs:

Všetky akceptované príspevky budú zverejnené v recenzovanej vedeckej publikácii s akceptovanými príspevkami v anglickom jazyku vydanej v tlačenej forme s ISBN/EAN kódom alebo v recenzovanej vedeckej publikácii akceptovaných príspevkov v iných ako anglickom jazyku vydanej v tlačenej forme s ISBN/EAN kódom.
All papers presented at the Conference sessions and at the poster session will be published in the Conference Publication of scientific papers or vocational articles in English with ISBN/EAN code and Conference Publication of scientific papers or vocational articles in other languages with ISBN/EAN code.

Rokovací jazyk / Language of the conference

anglický, slovenský, český, poľský
English, Slovak, Czech, Polish

Medzinárodný vedecký výbor / The Scientific Committee of the conference:

prof. Ing. Ladislav Várkoly, SK chairman
Doc. Ing. Michal Zábovský, PhD., SK co-chairman
dr inż. Ryszard Szczebiot, PL
prof. dr hab. inż. Henryk Bednarczyk, PL
prof. TU Cz. Stanisław Brzezinski, PL
prof. dr hab. Vladimír Čechák, CZ
dr hab. Igar Dainiak, BLR
Doc. Ing. Josef Filípek, PhD., CZ
prof. dr hab. inż. Waldemar Furmanek, PL
Doc. Mgr. Gabriela Gabrhelová, PhD. MBA , SK
prof. PWSIiP Marek Gawrysiak, PL
prof. RNDr. Jozef Hvorecký, CSc., SK
prof. PWSIiP Robert Charmas, PL
prof. dr hab. inż. Andrzej Jordan, PL
prof. Rolf Karbach , D
prof. dr hab. inż. Swiatosław Karpovich, BLR
prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka, PL
prof. PWSIiP Wojciech Korneta, PL
prof. PWSIiP Romuald Kotowski, PL
prof. TU Cz. Robert Kucęba, PL
Doc. Ing. Daniel Lajčin, PhD. MBA, SK
prof. Jaroslav Oberuč, SK
prof. Ing. Peter Plavčan, PhD., SK
prof. dr hab. inż. Czesław Plewka, PL
prof. UTH Radom Maria Raczynska, PL
Doc. Ing. Ladislav Rudolf, PhD., CZ
prof. UTH Radom Elżbieta Sałata, PL
prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc., SK
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc., SK
prof. dr hab. inż. Herbert Strunz, D
prof. PWSIiP Dariusz Surowik, PL
dr Krzysztof Symela, PL
doc. PhDr. Viola Tamášová, PhD. , SK
prof. PRz. Wojciech Walat, PL

Hlavní partneri / General partners:

Dupres Consulting s. r. o. , e-learnmedia, s. r. o. , Dupres s. r. o.Odborní a mediálni partneri / Vocational and Media Partners:

Garmin, B&M InterNets spol. s r.o., T. Smaragd


Konferenčné poplatky / Conference fees

Product Price
Registration fee A
(includes participation 18.-19.05.2017, full catering,
banquet admission fee + Conference Publication with paper)
110 €uro
Registration fee B
(one-day participation 18.05.2017, full catering,
banquet admission fee + Conference Publication with paper)
95 €uro
Registration fee C
(one-day participation 19.05.2017, full catering,
+ Conference Publication with paper)
70 €uro
Banquet 18.05.2017 25 €uro
Publishing a paper in the Conference Publication
+ Conference Publication with paper
40 €uro
Conference Publication (papers in English)..... pcs 25 €uro
Conference Publication (papers in other languages) ..... pcs 25 €uro
extra dinner 17.05.2017 7 €uro
Accommodation 17./18. 05.2017 - 1 person in room 20 €uro / p
Accommodation 17./18. 05.2017 - 2 persons in room 10 €uro / p
Accommodation 18./19. 05.2017 - 1 person in room 20 €uro / p
Accommodation 18./19. 05.2017 - 2 persons in room 10 €uro / p

Zľavy pre denných doktorandov / Full-time PhD. students discount price:

 • zľava 50 % z ceny účastníckeho poplatku typu A – B – C
  50 % discount price of Registration fee A – B – C type
 • cena 25 € za publikovanie bez osobnej účasti na konferencii + 1 ks vydaná publikácia s uverejneným príspevkom
  25 € publishing a paper in the Conference Publication
Upozornenie / Notice: Zľava bude poskytnutá iba tým doktorandom, ktorí prinesú alebo pošlú preskenované platné potvrdenie o doktorandskom štúdiu v dennej forme. Discount price applicable only with Certificate of a full-time PhD. student.

Študenti vysokých škôl a univerzít majú na odbornú časť konferencie voľný vstup. Students of higher education institutions and universities can attend the plenary and the subsequent lectures for free.

Bankový transfer / Conference Bank Account for €uro

Platobné inštrukcie / Payment instructions

Bankové spojenie
Bank contact
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu
Account number
7000489354
Variabilný symbol
Variable symbol
144001
IBAN SK35 8180 0000 0070 0048 9354
SWIFT KÓD
SWIFT CODE
SPSRSKBAXXX

Dôležité upozornenie: Každá platba musí obsahovať variabilný symbol a meno osoby, za ktorú je poplatok uhrádzaný, inak nebude možné platbu identifikovať a poplatok bude považovaný za neuhradený! Účastnícky poplatok je nevratný.
Important notice: Each payment must include the variable symbol and the name of the person for whom the fee is reimbursed. Otherwise it will not be identified and the fee payment will be considered outstanding! The participation fee is not refundable.

Vystavená faktúra na uvedenú sumu bude účastníkom poslaná alebo odovzdaná osobne pri prezentácii na konferencii. Pozn.: Konferenčný poplatok zahŕňa náklady na registráciu, stravu a občerstvenie počas konferencie ako ja náklady na vydanie vedeckých publikácií. Konferenčný poplatok nezahŕňa náklady na ubytovanie! Ubytovanie si rezervuje každý účastník samostatne. Informácie o možnostiach ubytovania a tipy budú uverejnené na webovej stránke konferencie DTI 2017.

Lokálny organizačný výbor / Local Organizing Committee

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline
doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. chairman
Mgr. Samia A. Zaoucheová secretary
Ing. Boris Bučko, PhD. organizing committee member

História konferencie / Conference history

DTI 2010 Trenčín, SK
Link

DTI 2011 Dubnica nad Váhom, SK
Link

DTI 2012 Łomża, PL
Link

DTI 2013 Podbanské - Vysoké Tatry, SK
Link

DTI 2014 Brno, CZ
Link

DTI 2015 Wisła, PL
Link

DTI 2016 Łomża, PL
Link

DTI 2017 Zuberec / Zakopane , SK / PL

Informácie o medzinárodnej vedeckej konferencii a medzinárodnom workshope, programe, ubytovaní aďalšie budú priebežne pridávané na webovú stránku konferencie DTI 2017.

Additionally conference DTI 2017 website provides you with technical aspects of the programme, accommodation and tourist information on the beautiful Zuberec Region.


DTI 2017 WEB page design: © Bučko & Várkoly